کمی نزدیک تر بیا...
اینجا در همین حوالی دلی است...
که بی تاب تر از همیشه می تپد...
دختری است...
که برعکس همیشه ارام است...
اینجا در همین نزدیکی...
دلی است غرق دلتنگی...
و آسمان چشم هایی که شب هایش بارانیست...
اینجا..
همین نزدیکی...
مرا میبینی؟؟؟