دلم میخواهد شب باشد..

من باشم وتو..

به خیالم تو خواب باشی..

نگاهت کنم..

آرام ببوسمت..

نوازشت کنم..

وآرام بگویم دوستت دارم..

وتمام حرف های دلم را که نگاهم میکنی نمیتوانم بگویم..

عاشقانه نجوا کنم..

وتو درسکوت بشنوی واز عشقم سرکیف شوی..

اما چشمانت را باز نکنی وبه خیالم خواب باشی..

من هم به خیالت ندانستم که بیداری..