بیدار مانده ای کـه مرا مثنـوی کنـی؟
آسوده تر بخواب، عزیز دلـی هنـوز :)
دریافت