خسته ام..

شاید کمی تنهایی..

 

+وسکوت بهتر است..هرچند عذاب آور:)