شده در اوج جوانی با همین ظاهر شاد
تا گلو پیر کسی باشی و قسمت نشود
شده تقدیر کسی باشی و قسمت نشود
شده آزاد ورها باشی و تا عمق وجود
رام وتسخیر کسی باشی و قسمت نشود
میشه با همه ریشه و رگ های تنت
سالها گیر کسی باشی و قسمت نشود

 

+این روزا یاد آرزوم افتادم..بعد از حدودا دوسال یه مدت نمیدونم شاید3 یا4 ماه بود که دیگه فکرشو نمیکردم..

اما این روزا باز با تمام وجودم خواهانشم..

اینکه..برم!برم ازین شهر!برم غربت..برم از بین این مردم آشنایی که غریبه اند..

این حرف کسی میفهمه که حالمو درک کنه که چی میشه آدم دلش غربت بخواد:)

+به نام مستعار سابق برگردوندم اسممو:)خانومی..

 

 

 


دریافت