کم نگفته باشم...

همه ی مرد ها..

یک بار در زندگی..

زنانه گریسته اند..

زنانه اشک هایشان را پاک کرده و..

زنانه..

به مرد درون آیینه دل سوزانده اند..