از حال ما...

نپرسید..

نپرسید..


دعاکنید این شب نفرت انگیز صبح شود وکسی دق نکند!خدالعنت کنه خدا لعنت کنه ادمای کثیف و لجنی که...