حماقت یعنی ادعای سوادت بشه..

اونوقت هنوز عقل تشخیص بعضی چیزارو نداشته باشی..

یعنی دستام داره میلرزه ادم تاچه حدمیتونه احمق باشه..

میگم اینو کجا خوندید اونوقت میگه کانال..

مرده شورعقلت..

آخه چطور روت میشه همچین مزخرف وحشتناکی باورکنی وانقدر وقیحانه بیانش کنه

میگه از متن روزنامه عکس گذاشتن!

خب بیشعور..توکه هر حرف مفتی که میخونی میری پخش میکنی ادعاته..یه گشتیم تو اینترنت بزن بفهمی الان حتی میتونن صدابسازن نتونی تشخیص بدی باصدای اصلش..

معدم درد گرفت..

یعنی اتفاقات مزخرف این چندروز انقدر بهم فشارنیورد که باشنیدن حرفای این زن الان بهم ریختم..

نفهم طراحی عکس روزنامه رو من بی سواد توی فوتوشاپم بلدم!

اونوقت تو ادعای فهمته که میخوای یه..

اونوقت اومده میگه دخترم با ماهواره بافت مو یاد گرفته..ببین یاد بگیر موهای قشنگی داری حیفه استفاده کن ازش!همین تو با شعور شدی بسه!

برداشته میگه اینا حقایق جامعه ماست

به خدا خودمو خوردم تا نگم اره حقیقت جامعه است احمقایی مثه تو بشینن پای چرندیات تلگرامی بدون ذره ای فکر همه چی باور کنن وپخش کنن

لعنت بر شیطون..

به خدا بعضی وقتا پتانسیل اینو دارم که زار بزنم بخاطر این چیزاکه میشنوم..

گوشام وسرم داغ کرده!بزرگ ترین درد بشریت نادانی نیست..بلکه توهم داشتن آگاهیست!

اگر ما میدانستیم که چقدر نمیدانیم دنیا بهشت بود!