وای وای:))

اولین نفرپریدم توحموم تهدیدم کردم کسی طرف حموم نیاد:دی

ازینجا به بعدش فانه:)))

با سه تاخواهر دوست شدن,یه قلن یه تک..از قل۹سال بچه ترم من۷۶ام.اونا۶۷!ازخواهربزرگشونم ۱۸سال بچه ترم..

متاهلا و بچه دارا تو اتاق دیگن...

حالا ماییم توی سالن ویه مشت+۷۰/۶۰سال:))


پیرزن اول درحالی که سوزن قندشومیزنه

_وای به حالتون خروپف کنید

+من دیشب تو اتونبوس (اتوبوس)خوابم نبرد..

*اخ کمرم من جون ندارم..

=این سرفه(سفره)ازینجا بردارید

_اا این پتو واسه منه

#کو اسمت که روش ننوشته:))