مرسی خدا..

مرسی!

هرروز مبارک تر از روز قبل..

آفرین.. 

دیگه نیاز نیست...

دعایی نیست..

سیرم!!