ما زخم ترین شاخه ی این جنگل خشکیم
تیغ و تبــــــــــــــری نیست..!

کــــــــــه
مـــــــا را نشنـــــــاسد..!!