خوشحالی یعنی:

جای انگشت خدا روی لپات باشه ^_^+پیام آقای برادر به من:دی

+عکس هم خودمانیم:)باز خوبه این همه چال و چوله تو زندگیمونه,یکیشم رو لوپمون:)