برای من عجیب است

 تمام افرادی که میدانند کشور را چطور اداره کنند 

مشغول رانندگی تاکسی یا اصلاح موی دیگرانند..


#چرچیلامروزمیخواستم سوارتاکسی شم..

یه اقایی نزدیکم وایساده بود اب دهنشو تف کرد (پوزش)انقدر چندشم شد!تو تاکسی۱۱۰۰کرایه دادم اون آقا برداشت۱۰۰تومن از داشبورد داد به من گفت کرایه هزاره!

بعدبحث بالاگرفت که اون میگفت کرایه انقدره اون میگفت نه خارج هرکثافت کاری میکنن پول همو نمیخورن..

من اون وسط پوکرفیس بودم:|

ولی اون اقا چنان تحلیلی راه انداخته بودکه فرصت نداد من بگم کرایه درسته!

چه گیری کردیم از دست این متمدنین:/