غمم..غمِ سربازی ست..

که اشتباهی

در قطعه دشمنان دفن شده..+نه به وقتایی که هر کار میکنی نمیتونی حجم تلنبار شده درونتو توصیف کنی نه به اینجور وقتا که..

+دلم بارون میخواد..

:)