با اینکه همه از درس دانش خانواده (دانش جمعیت قدیم)جوک میساختن و به زوایای دیگش نگاه میکنن..

ولی قاطعانه میگم مهم ترین ومفید ترین درسای زندگی دارم یاد میگیرم سر این کلاس..

وهیچ کلاسی  برام انقدر مفید و لذت بخش نبوده..

هنر شناختن خودت احترام به خودت..ودرک درست از ازدواج!

وقتی به این درک برسیم زندگی مشترک قشنگ ترین حس دنیا میشه..وحتی میشه تغییر داد..فقط درک درستشو میخواد..


استادمون میگفت استادی داشتیم میگفته۲۰ساله ازدواج کردم و نشده یه روز بدون هدیه برم خونه!نه ه حالا هدیه آنچنانی!

نه شده فقط یک شکلات درو باز میکرد شکلات باز میکردم میزاشتم دهنش!:)

دواصل مهم کافیه خانوم از لحاظ عاطفی درک کنی و زن غرور و قوام بودن مرد!مرد پررنگ کنه همیشه..اونوقت خیلی از مشکلات حل بود!