شهری از درد دلم حوصله اش سر رفته

دردم از حوصله ی جمع فراتر رفته...