سلام خدا..

خواهشی دارم..

یک آغوش بی منت..

برای ساعاتی باریدن..

میشود؟!


+دلم..

+خداتنهایی بدمیگذره خیلی..