روی زمین اگر کاغذ مچاله میدید..

برمیداشت و میگفت,

همیشه نامه هایی که آدم ها نمیفرستند..

خواندنی ترند..


رسول ادهمی+موافقید نه؟:)

+عکس همینطوری:/