شما هم هرشب..

پری از بالشتتان میروید؟

زیر سر شما هم هنوز..

پرنده ای به زندگی

امیدوار است؟رسول ادهمی