آه ازین جماعت زنده کش مرده پرست!


الحاقیه, به روزی فکر میکردم که توی مراسمم برای من بگن به نیابت از مرحومه سلام بدیم..

سلام بر حسین:)