آنکه میگفت..

منم بهر تو غمخوار ترین..

چه دل آزارترین شد

چه دل آزارترین


:)

دریافت