بهارنارنج هستم..

مریض..

سردرد..

معده درد..

رنگ پریده


از ترس حذف شدن اومدم.تاحالمو دیدن همه گفتن چرا اومدی..ولی با اینحال..خداروشکر میتونست بدترباشه