آدمها تا حد مردن از خود خسته ات می کنند

ترکت نمی کنند...

اما مجبورت میکنند ترکشان کنی

آنگاه تو میشوی بنده ی سرتا پا خطا کار...!

.


 " هوشنگ ابتهاج "بشنوید:)
دریافت