این یکی از عادات قدیمی و مسخره انسان است: وقتی راهش را گم میکند تندتر می دود


رولو می