و وی به شدت حالش بدشده و در مرز گریه کردن است..


بیان این خز بازیا چیه درمیاری؟:/


بلاگ تلخ شیرین مثل زندگی .اسپراندو..روزگار یک مهندس گتسبی هم فک کنم جزء اسماشون بود:/

کجا جمع کردید برید؟

بابابمونید..

بودین خب:|

چرا سروبلاگ خالی میکنید؟