+میدونی کی تو دریا غرق میشه؟

_معلومه,اونکه شنا بلد نیست!

+نه,اونی که شنا بلده غرق میشه..

اونی که شنا بلدنیست دریا نمیره!