اسکیپر:

سرباز جوان!دوست,

دشمنیه که هنوز حمله نکرده!