22:15دیشب

_بهارنارنج گریه نکنیا..

+نه بابا خیالت تخت بگیر بخواب


9:45امروز

@خوبی؟

+آره بابا, دردم نگرفت:)


10:06امروز

_گریه نکردی که دیشب؟

+نه بابا,جون سخت تر ازینام:)قویم کرده زندگی


وچه شبی شد و روزی شد امروز..

که صبر بر درد نه از همت مردانه ی ماست..صبر ازوست:)


*اگر حرفی حدیثی بیت شعری چیزی براگفتن هست خصوصی بفرمایید:)

به قولی:

دوستان بدی خوبی اگر ناراحتتون کردم اگه رنجوندمتپن در این پاییزی که گذشت حلال کنید دیگه

خواستم بگم برا زمستون هم برنامه دارمخدایا شکرت..