گر هیچ مرا در دل تو جاست بگو!

گر هست بگو.

نیست بگو.

راست بگو!

 

 

 


دریافت