1

شب ها دقایقی را برای فکر کردن به این امر اختصاص دهید!

که آیا داشته هایتان برای شما هستند یا شما بنده ی امکانات هستید!

دیشب گوشی گرفتم!به لطف اذیت های داداش که مجبور شدم بعد از ساعت ها وقت گذاشتن برای انتقال اطلاعات تمامشو ریست کنم اشک تو چشام از ناراحتی جمع شده بود!

منی که تصمیم گرفتم امیرحالات باشم ونزاشتم چیزی ناراحتم کنه نه تنها بخاطر اذیت داداش و یه ریست کردن به مرز گریه رسیدم بلکه چندساعت وقتمو دادم که تصمیم داشتم دعابخونم..

پیش خودم گفتم تو گوشی داری برای خدمت..یا خودم شدم بندش؟

مدتی میخوام  استفادمو ازش به حداقل برسونم..وکنار خودم نزارمش!

بلاخره باید معلوم شه من بندم یا این برای خدمت به منه!


الـرَّغبَهُ فِـى الـدُّنیـا تـُورِثُ الغَمِّ وَ الحُزنِ وَ الزُّهـدِ فـِى الدُّنیا راحَهُ القَلبِ وَ البَـدَنِ.2

یکی از راه های واقعا اساسی که ادم جهشی رشد میده...

مقابله با خواسته های نفسه!

نه اینکه به خودت و جسمت آسیب بزنی،نه!

اینکه به خواسته های غیر ضروری نفس و امیال حتی بی ضررش نه بگی!خیلی خیلی توی رشد آدم تاثیر داره..

اما خدانکند غرور بیاورد

دوستی از کتاب استاد صفایی نوشته بود هوس پرتقال کرده بود دلش پرتقال میخواست،میگفت:

پرتقال دستم بود. میخوردم به نفسم پاسخ مثبت داده بودم. نمیخوردم احساس غرور میکردم! بازی دو سر باخت...


حارِبوا انفُسَکم علی الدُّنیا و اصرِفُوها عَنها فانّها سریعة الزّوال و کثیرة الزلزال