دلم هوای نفس کشیدن تو صحن صحن حرم وداره...

زیرزمین باب الجواد و باب الرضا..

هوای دلنواز اطراف ضریح و گنبد...