از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم
خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم ..