دست تنهایی ات را..

به سمت هیچکس دراز نکن!

تا منت هیچ خاطره ی اشتباهی ای،

بر سر بی کست نباشد!