کسی از مترسک خبر داره؟؟

تعمیرات مترسک شده مثل این پروژه های شهرداری 

بابا یه وبه ها سایت آمازون یا سنجش نیست به خدا:|

اا:|