1
میخوام سیمکارتمو بردارم برم بشینم جلو مودممون بگم بااین هیکل و دم و دستگاهت خجالت نمیکشی؟
از یه سیمکارت هزارتومنیه ایرانسلم کمتری؟
یعنی خاک:|

2
پسرخاله اومده بود کمک..بعد ناهار ظرفشو برداشت بره بشوره..
تازه نامزد کرده.یعنی تو عمل انجام شده قرارش دادیم،براهمین خوشش نمیاد راجع بهش حرف بزنیم:دی
مامان گفت:رسول جون مادر زنت بیا بشین نمیخواد بشوری
رسول خیلی شاکی و عصبی گفت:خاااااله!
بعد یکم مکث کرد گفت:یه بار دیگه جون مادرزنمو قسم بدی همه ظرافتو میشورم

3
این روزای من چطور میگذره؟
بازی با دخترخاله و پسرخاله،غذا دادن بهشون،گردوندنشون،تفنگ بازی کنیم.کفیل(پفیلا)میخوام
میرم بیرون زنگ میزنن:تجایی؟(کجایی؟!)
بیو خونتون قهیم(ر رو ی میگن:|)
اینگونه:|
نه درس
نه ورزش
نه تمرین:دی