مشکل اینجاست

همیشه آدم های تنوع طلب

دست میزارن روی آدم های وفادار

افسوس..


محمود دولت آبادی