مثل آن تکه نانی
که کف کوچه ز پا میترسد..
برم دار و ببوس
من دل کنده ی غمگین را،
روی دیوار بلندی بگذار...
ارتفاعی که ازآنجا بشود،
راه یک مزرعه را پیدا کرد
راه برگشتن یک گندم را..


رسول ادهمی

عنوان از جناب سعدی!