قطعا یکی از بدترین درگیری ها با خودت وقتیه 

که رفتن دردی دوا نمیکنه..

بدتر اینکه میدونی اون لحظه موندن هم فایده ای نداره..