نه میدونی،

انصاف نیست وسط این همه حال خوبتون....

به جهنم که....