تا به حال
چشمت افتاده به چشمی 
که از آن افتادی؟
حس نا معلومی ست
مثل سکوت یک عکس قدیمی 
زیر عکسی تازه.
دیده نمی شوی اما
بی هیچ گله ای از قاب
خودت برای خودت می خندی.


+بگو میخرمش،گاه خرج گریه هایم سخت بالا میرود(فرحزاد)

+تاحالا خودت از چشمای خودت افتادی؟