کمتر از معجزه نیست!

اینکه کسی بیاید..که کمی،فقط کمی

شبیه حرف هایش باشد


+سوال این روزام از خودم وقتی میام بیان:ای بابا حاالا پست از کجا بیارم:|