اگه جای بعضیا یه الاغ بیارین یه حرف بارها بهش بگین میفهمه!

بعضیا ولی نه!

خالم یه سگ داره تو باغش!رفتیم سر زمیناشون که از باغ دور بود دیدیم سگه هم اومده!

یهو شوهرخالم با پرخاش گفت تو اینجا چیکار میکنی؟برو خونه برو!

سگه برگشت،رفتیم خونه دیدیم خونه است!

چرا بعضیا نمیفهمن ولی؟؟انقدر میگی و گوش نمیدن که میخوای خفشون کنی!

هنوز معتقدم جات الاغ اورده بودما زبون فهم تر بود!


+مخاطبش نمیخونه وبو!اما به محضه دیدنش همینو میگمش!


بعدا نوشت:این وب رو ببینید:)