یک نفر گفت:

خدایا،کاش که عاشق بشوم..

شد و در پیچ و خم عشق خدا را گم کرد..