کفتار شرف داره به بعضیا!کفتار..


+بی شرمی..عوضی بودن بعضیا انقدر بی حده ادم لقبی جز نجاست به ذهنش نمیاد!

+با آدمای کفتار صفت مهربون نباشید!