جهت اطلاع به دوستان و عزیزان بیانی، و یادآوری به فراموش کاران جهت عدم وقوع روزی که کاسه ی چه کنم چه کنم در دستانتان بگیرید و آه و فغان در دهید،جامه بدرید و سربه بیابان بنهید خدمتتان عرض کنم:
میلاد فرخنده، سعید و مبارک اینجانب، بهارنارنج رحمت الله علیها مطابق با یک ژانویه 2019،یعنی آغاز سال میلادی میباشد. لذا خواهشمند است به دلیلی شلوغی پست درروز مذکور به منظور رساندن تحفه و هدایای اینجانب، زودتر جهت شرکت در این عمل نیک و صالح اقدام بفرمائید. و وای بر فراموش کنندگان!

امضا بهارنارنج رحمت الله علیها