تمامت را به راحتی سهم کسی نکن!

آدم ها خوب بلدند

حرام کنند چیزی را که

زحمتی برای بدست آوردنش نکشیده اند..