+بابا برام فال بگیر

_بگیرم؟

درحالی که تند تند فاتحه میخونم علامت میدم صبر کنه!

بعد کلی فاتحه و صلوات حالت متفکرانه ای گرفتم و خطاب به بابا گفتم:بگیر

_در نظر بازی ما بی خبران..

...

... تفسیر:راه درست را انتخاب کرده عشق..

...

بابا:یعنی همش عاشقانه بود

من:من غلط کردم من نیتم تحصیلی بود اصلا:|


یلداتون مبارک:)