و مثل هرشبی که تو قطار باشم دلم ریش می شه..غم تلخی که به دلم میشینه و با همه غمای دیگم فرق داره!و هرکی میپرسه چرا دلت گرفته،لبخند بزنم و بگم نمیدونم و به خودم بگم دروغم بلدی!وبه اون همه خاط__ات پر __رد _____ ..