آدم ها فقط یکبار عمیقا عاشق می شوند..

چون فقط یکبار نمیترسند که همه چیز خود را از دست دهند

اما بعد از همان یکبار

ترس ها انقدر عمیق میشوند 

که عشق دیگر دور می ایستد