میشه اولین چیزیکه به ذهنتون اومد بنویسید؟!

ناشناس حتی..

فقط بگید..

گاهی دلم میخواد تو کلمه کلمه ذهن همه بگردم تا یه گمشده پیداکنم..ولی نمیدونم چیه